ისტ.X.5.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ისტორიული წყაროების კლასიფიცირება.

ინდიკატორები

  • ტიპოლოგიურად აჯგუფებს საისტორიო წყაროებს;
  • ერთმანეთისგან ასხვავებს ნარატიულ და დოკუმენტურ საისტორიო მასალას;
  • აღიქვამს ეთნოგრაფიული და არქეოლიგიური მონაცემების, როგორც საისტორიო წყაროს, მნიშვნელობას;
  • აღიქვამს ლინგვისტური მონაცემების, როგორც საისტორიო წყაროს, მნიშვნელობას;
  • საუბრობს ფოლკლორული მასალის, როგორც საისტორიო წყაროს შესახებ.

რესურსები