ისტ.VIII.2.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს კონფლიქტის შედეგად გამოწვეული მიგრაციული პროცესები.

ინდიკატორები

  • მოიპოვებს ინფორმაციას (ისტორიული რუკების, სახელმძღვანელოსა და დამატებითი ლიტერატურის საშუალებით) ომის შედეგად გამოწვეული  მიგრაციების შესახებ და კლასში ჯგუფური მუშაობისას კონტურულ რუკაზე დაიტანს ამ მიგრაციების მარშრუტებს; 
  • ინდივიდუალურად ან ჯგუფური მუშაობისას ცხრილის საშუალებით განასხვავებს მიგრაციის ტიპებს. აჯგუფებს სხვადასხვა  ტიპის მიგრაციის მიზეზებსა და შედეგებს;  
  • წერს თემას, რომელშიც აღწერს უცხო ქვეყანაში ახალმოსახლეთა გადასახლების მიზეზებს, ახალ გარემოში მიგრანტების ყოველდღიურ ყოფას;
  • წერს თემას, რომელშიც აღწერს საქართველოში სოფლიდან ქალაქში გადმოსახლებული ოჯახის ცხოვრებას (მაგ.  აფხაზეთიდან ან სამაჩაბლოდან  თბილისში ჩამოსახლებული დევნილების ცხოვრება).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები