ისტ.VIII.17.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  შეისწავლოს განათლების სისტემის  საფუძვლები.

ინდიკატორები

  • ერთმანეთს ადარებს, თუ როგორ სწავლობდნენ ბავშვები განსხვავებულ ეპოქებსა თუ  ქვეყნებში (მაგ.: ეგვიპტესა და ათენში, ბავარიასა და ჩინეთში, და ა.შ.);
  • ახასიათებს საუნივერსიტეტო სისტემას (მაგ.: შუა საუკუნეების ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა, ლექტორტთა და სტუდენტთა ყოფა, საგანთა ნუსხა და სხვა);
  • მსჯელობს განათლების მიღების უთანაბრობაზე განსხვავებულ ეპოქებსა თუ ქვეყნებში; მიუთითებს ამ უთანაბრობის მიზეზებს;
  • წერს თემას გოგონებისა და ბიჭების განათლების მიღების უთანაბრობაზე განსხვავებულ ეპოქებსა თუ ქვეყნებში;
  • ისტორიულ-ლიტერატურული მემკვიდრეობიდან დაადგენს მოსწავლის ქცევის კოდექსს განსხვავებულ ეპოქებსა და კულტურებში.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები