ისტ.VIII.16.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  აღწეროს მსოფლიო კულტურის შედევრები.

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის მსოფლიო არქიტექტურის ღირსშესანიშნავ ძეგლებს. აჯგუფებს მათ ისტორიული ეპოქების მიხედვით. მსჯელობს მათი შექმნის ისტორიაზე;
  • ჩამოთვლის მსოფლიო ლიტერატურის შედევრებს. აჯგუფებს მათ ისტორიული ეპოქების მიხედვით. მსჯელობს მათი ავტორების ვინაობის შესახებ;
  • საუბრობს მსოფლიო ლიტერატურის შედევრების შინაარსისა და მნიშვნელობის შესახებ.
  • ილუსტრაციების გამოყენებით ცხრილში აჯგუფებს და განასხვავებს სხვადასხვა სტილით ნაგებ არქიტექტურის ძეგლებს;

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები