ისტ.VIII.13.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესებით გამოწვეულ სოციალურ ცვლილებებზე.

ინდიკატორები

  • წერილობით ადარებს სხვადასხვა ქვეყანაში ომით გამოწვეულ სოციალურ ცვლილებებს;
  • ცხრილში აკეთებს იმ ომების ჩამონათვალს, რომლებმაც გამოიწვიეს სახელმწიფო მმართველობის ცვლილებები. მაგ.:

 ცხრილი 1

  • ცხრილის საშუალებით აჯგუფებს სხვადასხვა კონფლიქტის (სამოქალაქო დაპირისპირების, რევოლუციის, ომის) გამომწვევ სოციალურ მიზეზებს (მაგ.:  საფრანგეთის დიდი რევოლუციისა და რუსეთის  1917 წ. რევოლუციების);
  • ცხრილის საშუალებით აჯგუფებს სხვადასხვა ეპოქაში საქართველოსა და ევროპაში ურბანიზაციით გამოწვეულ სოციალურ ცვლილებებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები