ისტ.VII.8.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა წესი,ნორმა, კანონი და ტრადიცია  განასხვაოს ამა თუ იმ ისტორიული ეპოქისადმი მათი კუთვნილების მიხედვით.

ინდიკატორები

  • კლასში ჯგუფური მუშაობისას ერთმანეთს ადარებს სხვადასხვა ეპოქის ცალკეული ქვეყნების კანონმდებლობას (მაგ. ჰამურაბის კანონები და რომაული კანონმდებლობა, შარიათი და ქრისტიანული კანონიკური სამართალი);
  • შეუძლია განასხვავოს სხვადასხვა ეპოქისა და კულტურისათვის დამახასიათებელი ეტიკეტი და ქცევის წესები;
  • ერთმანეთს ადარებს ბავშვთა კანონიერ უფლებებს, მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობებს თანამედროვე საქართველოსა და მის მიერ შერჩეულ რომელიმე ქვეყანაში;
  • საკუთარი დაკვირვებებიდან გამომდინარე მსჯელობს, თუ რა საფრთხეს უქმნის საზოგადოებასა და პიროვნებას  დაუსჯელობა კანონის დარღვევისთვის;
  • უფროსკლასელების გამოცდილების გათვალისწინებით თანაკლასელებთან ერთად შეიმუშავებს საკუთარი კლასის კონსტიტუციას. ადარებს მას რომელიმე ისტორიული ეპოქის სასწავლებლის წესებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები