ისტ.VII.10.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა კულტურის შემადგენელ ნაწილებზე.

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის ცივილიზაციის ძირითად მახასიათებლებს;
  • ასახელებს განსხვავებული კულტურების საკულტო ნაგებობებს და ადარებს მათ ერთმანეთს;
  • სახელმძღვანელოში არსებული და დამატებით მოძიებული მასალის საშუალებით ადარებს არქიტექტურის, მხატვრობისა და ლიტერატურის უმთავრეს ნიმუშებს;
  • შეუძლია იმსჯელოს მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარებაზე სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში;

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები