ისტ.VII. 2.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს სხვადასხვა ქვეყნის, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარისა და  გეოგრაფიული ობიექტის მდებარეობა რუკაზე.

                                                                                                      

ინდიკატორები

  • შესაბამისი ეპოქის ისტორიულ რუკაზე შემოხაზავს ცალკეული სახელმწიფოების   საზღვრებს და აჩვენებს მათ უმნიშვნელოვანეს კულტურულ-პოლიტიკურ ცენტრებს;
  • რუკის გამოყენებით განსაზღვრავს მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ქვეყნებისა და ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების მდებარეობას;
    • იყენებს პოლიტიკურ რუკას და განმარტავს პირობით ნიშნებს, რომლებითაც ხდება ტერიტორიებისა და პოლიტიკურ-კულტურული ცენტრების აღნიშვნა;
    • რუკის დახმარებით მსჯელობს მსოფლიო ისტორიის ძირითად  მოვლენებზე;
    • კონტურულ რუკაზე დაიტანს ინფორმაციას სხვადასხვა ეპოქის პოლიტიკური და კულტურული ისტორიის შესახებ.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები