ისტ.IX.4.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  საქართველოში სოციალური ურთიერთობების ისტორიის კვლევა. 

ინდიკატორები

  • ქრონოლოგიურად აჯგუფებს სხვადასხვა პერიოდის სოციალური ფენების წარმომადგენლებს და მსჯელობს მათი ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ. მაგ.:

 ცხრილი 1

  • მსჯელობს საქართველოში ურბანიზაციითა და მიგრაციის სხვა სახეობით გამოწვეულ სოციალურ ცვლილებებზე. ადარებს  სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში მათ მიზეზებსა და შედეგებს; 
  • აანალიზებს რეფორმებით და რევოლუციის შედეგად  გამოწვეულ ცვლილებებს სოციალურ სტრუქტურებში;
  • საუბრობს საქართველოში სხვადასხვა პერიოდში  შექმნილ პარტიების შესახებ.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები