ისტ. VII 3.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს და შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში არსებული სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები.

ინდიკატორები

  • სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის მაგალითებზე დაყრდნობით ახასიათებს სახელმწიფოს მმართველობის ფორმებს;
  • ადარებს სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა ფორმას ერთ ეპოქაში და მსჯელობს მათ დადებითსა და უარყოფით მხარეებზე.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები