ის ტექნ. I.5.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კვლევის ტექნოლოგიური  საშუალებების გამოყენება.

გამჭოლი კომპეტენციები:
  • icon

ინდიკატორები

  • იყენებს საძიებო სისტემას ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროდან მისაღებად (მაგალითად მოიძიებს ლექსის ტექსტს, აუდიო ან ვიდეო ფაილს  ნახატი ფილმიდან  ან საბავშვო ფილმიდან ნაწყვეტს);
  • იყენებს ვებზე დაფუძნებულ უცხო ენიდან სხვადასხვა სიტყვების, ფრაზების სათარგმნელად (მაგალითად, იყენებს google translate-ს);თარგმნის სისტემას
  • იყენებს ციფრულ საგანმანათლებლო რესურსებს ამოცანების ამოხსნის, ცნებების, იდეებისა და ისტორიული მოვლენების თვალსაჩინოდ წარმოდგენის მიზნით (მაგალითად: ვიზუალური მასალა,  საგანმანათლებლო თამაშები და სხვა);
  • იყენებს ისტ-ს სწავლის გასაუმჯობესებლად და შემოქმედებითი პროცესის  წასახალისებლად.

რესურსები