გეო.XI.5.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია      გლობალიზაციის პროცესის სოციალურ-კულტურულ ასპექტებზე მსჯელობა

ინდიკატორები

  • ეცნობა კულტურული დიფუზიის სხვადასხვა გამოვლინებებს მსოფლიოში და მსჯელობს ”გლობალური კულტურის” მახასიათებლებზე: მუსიკა, ტელევიზია, სპორტი, ტურიზმი;
  • მსჯელობს თანამედროვე სამყაროში ურბანული ლანდშაფტების ჰომოგენიზაციაზე;
  • მსჯელობს კულტურის გლობალურ დიფუზიაზე ასპექტებზე - ენა, ტურიზმი, სამზარეულო, მედია, გლობალური ბრენდები (მაგ.: მაკდონალდსი, კოკა-კოლა) და უკავშირებს ადგილობრივი კულტურის როლის დაკნინებას;
  • ეცნობა ანტიგლობალისტების იდეებს და მსჯელობს თემაზე ”გლობალიზაცია ნაციონალიზმის წინააღმდეგ”;
  • მსჯელობს გლობალიზაციის დადებით და უარყოფით ფაქტორებზე.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები