გეო.X.3.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ქვეყნების კლასიფიკაციის საფუძველზე გააანალიზოს მათი განვითარების პერსპექტივები

ინდიკატორები

  • ესმის რეგიონული დაყოფის პრინციპი;
  • ეცნობა რამდენიმე განსხვავებული რეგიონის რუკას და მსჯელობს მათი გამოყოფის პრინციპის მიზნობრივ  გამოყენებაზე;
  • თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულ ქვეყნებს ადარებს მათთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი პირობების (სახასიათო ლანდშაფტები: ტროპიკული ტყეები, არიდული ლანდშაფტები და სხვა) მიხედვით; საკუთარ მოსაზრებებს წარმოადგენს სხვადასხვა ფორმით;
  • რუკებსა და სხვა გეოგრაფიულ საშუალებებში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე ახასიათებს და ადარებს გაეროს კლასიფიკაციის მიხედვით თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებული ქვეყნების მეურნეობის წამყვან დარგებს; მსჯელობს წარმოქმნილ პრობლემებზე და განვითარების პერსპექტივებზე;
  • ადარებს  რეგიონებს ბუნებრივი პირობების, ბუნებრივი რესურსების, ეკონომიკის დარგების, მოსახლეობის და განვითარების პერსპექტივების მიხედვით; გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს ამ ჯგუფებს შორის შესაძლო კავშირებზე;
  • გამოთქვამს მოსაზრებებს და ჯგუფური მუშაობისას ასაბუთებს სხვადასხვა ქვეყნების მდგრადი განვითარებისათვის მოსახლეობის, რესურსებისა და ტრადიციების გონივრული გამოყენების მნიშვნელობას.

რესურსები