გეო.VII.7.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ატმოსფეროში მიმდინარე პროცესებზე

ინდიკატორები

  • წრიული დიაგრამის საშუალებით გამოსახავს ატმოსფეროს შემადგენლობას;
  • ახასიათებს ატმოსფეროს შრეებს და მოყავს მაგალითები ატმოსფეროს მნიშვნელობის შესახებ; 
  • ახასიათებს ამინდის ელემენტებს (ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობა, ნალექები, წნევა, ქარი);
  • თერმომეტრის მეშვეობით ზომავს ჰაერის ტემპერატურას, აგებს ჰაერის ტემპერატურის ცვლილების გრაფიკს[1];
  • განმარტავს ჰავის ცნებას, განასხვავებს ამინდს და ჰავას, ახასიათებს ძირითად კლიმატწარმომქმნელ ფაქტორებს;
  • ახასიათებს ჰავის ძირითად ტიპებს და რუკის მეშვეობით გამოყოფს კლიმატურ სარტყლებს;
  • განსაზღვრავს საქართველოს მდებარეობას კლიმატურ სარტყლებში;
  • ასახელებს ატმოსფეროს ძირითად დამაბინძურებლებს და მსჯელობს მის დაცვაზე.


[1] ტემპერატურაზე დაკვირვება უნდა დაიწყოს ერთი თვით ადრე

რესურსები