გეო.VII.5.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა დედამიწის შინაგან აგებულებაზე

ინდიკატორები

  • მსჯელობს ლითოსფეროს ფილების მოძრაობაზე;
  • ხსნის მიწისძვრებისა და ვულკანების გავრცელების კანონზომიერებებს;
  • კონტურულ რუკაზე დააქვს მიწისძვრებისა და ვულკანების გავრცელების ძირითადი არეალები. 

რესურსები