გეო.VII.11.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ახსნას გეოგრაფიის, როგორც მეცნიერების როლი

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს გეოგრაფიის შესწავლის ობიექტს და ამოცანებს;
  • აჯგუფებს გეოგრაფიულ დისციპლინებს და მათი შესწავლის ობიექტებს;
  • მოყავს გეოგრაფიული კვლევის შედეგების პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები;
  • ადეკვატურად იყენებს გეოგრაფიულ ტერმინოლოგიას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები