გეო.VII.1.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გაიაზროს  გეოლოგიური წელთაღრიცხვის სისტემა

ინდიკატორები

  • გამოთქვამს ვარაუდს დედამიწის განვითარების მანძილზე მომხდარი    მნიშვნელოვანი მოვლენების თანმიმდევრობის შესახებ (მაგ., ჰიდროსფეროს, ატმოსფეროს, კონტინენტებისა და სიცოცხლის წარმოშობა)  და ადარებს მას გეოქრონოლოგიურ სკალას;
  • გეოქრონოლოგიური სკალის მეშვეობით აჯგუფებს გეოლოგიურ ერებს და მათთვის დამახასიათებელ ორგანულ სამყაროს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები
შავი ზღვის სკივრი