თავი X

 საათობრივი ბადე კლასების მიხედვით და შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა  

 

ქართულენოვანი და არაქართულენოვანი საჯარო სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

  

I  კლასი 

ქართ. 

არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა 
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  7  
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5  
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5  
2 3 მათემატიკა 4.5  

I სემესტრი - კვირაში 4 სთ.

II სემესტრი - კვირაში 5 სთ.

3 4 პირველი უცხოური ენა 2  
4 5 ბუნებისმეტყველება 2  
5 6 ისტ 0.5  I სემესტრი - კვირაში 1 სთ.
6 7 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2  
7 8 მუსიკა 2  
8 9 სპორტი 2  
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
   

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

22  
   

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

25  

 

 

II კლასი 

ქართ. 

არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა 
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  7  
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5  
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5  
2 3 მათემატიკა 5  
3 4 პირველი უცხოური ენა 2  
4 5 ბუნებისმეტყველება 2  
5 6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2  
6 7 მუსიკა 2  
7 8 სპორტი 2  
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
   

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

22  
   

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

25  

 

III კლასი

ქართ. 

არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა 
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  6  
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5  
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5  
2 3 მათემატიკა 5  
3 4 პირველი უცხოური ენა 3  
4 5 ბუნებისმეტყველება 3  
5 6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2  
6 7 მუსიკა 2  
7 8 სპორტი 2  
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
   

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

23  
   

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

27  

 

IV კლასი 

ქართ. 

არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა 
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  6  
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5  
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5  
2 3 მათემატიკა 5  
3 4 პირველი უცხოური ენა 3  
4 5 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 0.5  I სემესტრი, კვირაში 1საათი
5 6 ბუნებისმეტყველება 3  
6 7 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2  
7 8 მუსიკა 2

სკოლას შეუძლია 2-დან 1 საათი დაუთმოს ქართული ცეკვას. 

8 9 სპორტი 2
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

23.5  

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

27.5  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 23 ივლისის ბრძანება №91/ნ - ვებგვერდი, 23.07.2014წ.

 

V კლასი 

ქართ. 

არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა 

შემაჯამებელი დავალების

სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა  

სემესტრი
       I           II   
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  5   3 5      
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5   3 5
  2

მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5   3 5
2 3 მათემატიკა 5   4 6
3 4 პირველი უცხოური ენა 4   4 4
4   მეორე უცხოური ენა (ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 2   2 3
  5 მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 0-2   2 3
5 6 ჩვენი საქართველო 3   2 3
6 7 ბუნებისმეტყველება 3   3 4
7 8 ისტ 2   2 3
8 9 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2   2 3
9 10 მუსიკა 2   2 2
10 11 სპორტი 2      
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 28      
არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 31-33      

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 23 ივლისის ბრძანება №91/ნ - ვებგვერდი, 23.07.2014წ.

 

 VI კლასი 

ქართ. 

არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა 

შემაჯამებელი დავალების

სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა

სემესტრი
       I           II   
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  5   3 5      
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5   3 5
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5   3 5
2 3 მათემატიკა 4   4 6
3 4 პირველი უცხოური ენა 3   4 4
4   მეორე უცხოური ენა  

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

2   2 3
  5 მეორე უცხოური ენა  

(არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

0-2   2 3
6 7 ბუნებისმეტყველება 3   3 4
7 8 ისტ 2   2 3
8 9 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2   2 3
9 10 მუსიკა 2   2 2
10 11 სპორტი 2      
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
 ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 28      
 არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 31-33      

 განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 23 ივლისის ბრძანება №91/ნ - ვებგვერდი, 23.07.2014წ.

 

VII კლასი 

ქართ.  არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა 

შემაჯამებელი დავალების

სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა

სემესტრი
       I           II   
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  5   4 5      
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5   4 5
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5   4 5
2 3 მათემატიკა 4   4 6
3 4 პირველი უცხოური ენა 3   2 3
4   მეორე უცხოური ენა 

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

2   2 3
  (5) მეორე უცხოური ენა 

(არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

0-2   2 3
5 5 (6) ისტორია 3   2 3
6 6 (7) გეოგრაფია 2   2 3
7 7 (8) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები 3   2 3
8 8 (9) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2   2 3
9 9 (10) მუსიკა 2   2 2
10 10 (11) სპორტი 2      
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
 ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 28      
 არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 31-33      

 

 

VIII კლასი 

ქართ. 

არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა 

შემაჯამებელი დავალების

სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა

სემესტრი
       I           II   
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  5   4 5      
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5   4 5
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5   4 5
2 3 მათემატიკა 4   4 6
3 4 პირველი უცხოური ენა 3   2 3
4  

მეორე უცხოური ენა (ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

2   2 3
  (5)

მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

0-2   2 3
5 5 (6) ისტორია 3   2 3
6 6 (7) გეოგრაფია 2   2 3
7 7 (8) სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 0.5

I სემესტრი,

კვირაში 1 საათი

2  
8 8 (9) ბიოოგია 2   2 3
9 9 (10) ფიზიკა 2   2 3
10 10 (11) ქიმია 2   2 3
11 11 (12) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 1.5

I სემესტრი, კვირაში 2 საათი

და II სემესტრი,

კვირაში 1 საათი

2 3
12 12 (13) მუსიკა 1.5  

I სემესტრი,

კვირაში 1 საათი

და II სემესტრი,

კვირაში 2 საათი

2 3
13 13 (14) სპორტი 2      
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
 ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 30.5      
 არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 33.5-35.5      

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 7 სექტემბრის ბრძანება №118/ნ - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.

 

IX კლასი

ქართ.  არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა 

შემაჯამებელი დავალების

სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა

სემესტრი
       I           II   
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  5   4 5      
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5   4 5
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5   4 5
2 3 მათემატიკა 4   4 6
3 4 პირველი უცხოური ენა 3   2 3
4  

მეორე უცხოური ენა (ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

2   2 3
  (5)

მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

0-2   2 3
5 5 (6) ისტორია 4   3 4
6 6 (7) გეოგრაფია 2   2 3
7 7 (8) სამოქალაქო განათლება 2   2 3
8 8 (9) ბიოოგია 2   2 3
9 9 (10) ფიზიკა 3   2 3
10 10 (11) ქიმია 2   2 3
11 11 (12) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 1.5

I სემესტრი, კვირაში 1 საათი 

და II სემესტრი, კვირაში 2 საათი

2 3
12 12 (13) მუსიკა 1.5  

I სემესტრი, კვირაში 2 საათი

და II სემესტრი, კვირაში 1 საათი

2 3
13 13 (14) სპორტი 2      
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
 ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 33      
 არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 36-38      

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

 

 X კლასი

ქართ.  არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა 

შემაჯამებელი დავალების

სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა

სემესტრი
       I           II   
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  5   4 5      
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5   4 5
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5   4 5
2 3 მათემატიკა 4   4 6
3 4 პირველი უცხოური ენა 2    2 3
4  

მეორე უცხოური ენა (ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

2 2 3
  (5)

მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

0-2   2 3
5 5 (6) ისტორია 2   2 3
6 6 (7) გეოგრაფია 2   2 3
7 7 (8) სამოქალაქო განათლება 3   2 3
8 8 (9) ბიოოგია 3   2 3
9 9 (10) ფიზიკა 2   2 3
10 10 (11) ქიმია 2   2 3
11 11 (12) სპორტი 2      
12 12 (13) არჩევითი საგნები: 2  

 

1 1
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
 ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 32      
 არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 35-37      

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

 

XI კლასი

ქართ.  არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების

სავალდებულო

 მინიმალური

რაოდენობა

პროგრამული  აბიტური სემესტრი
  I   II  
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  5 1   3 4      
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5 1   2 3
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5     3 4
2 3 მათემატიკა 4 1   4 4
3 4 პირველი უცხოური ენა 2 2

აბიტურის 2 საათი

შესაძლებელია გადანაწილდეს

პირველ და მეორე ენებზე.

3 2
4  

მეორე უცხოური ენა (ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

2 2 2
  (5)

მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

0-2 2 2
5 5 (6) ისტორია 2 1   1 1
6 6 (7) გეოგრაფია   1      
7 7 (8) ბიოოგია   1      
8 8 (9) ფიზიკა   1      
9 9 (10) ქიმია   1      
10 10 (11) სპორტი 1.5  I სემესტრი - კვირაში 2 სთ. II სემესტრი - კვირაში 2 სთ.       
11 11 (12) საგაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება 1.5 I სემესტრი - კვირაში 2 სთ. II სემესტრი - კვირაში 2 სთ.      
    არჩევითი საგნები:          
      2    

 

1  1
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 31        
არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის  34-36         

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

 

  

XII კლასი

ქართ.  არაქართ.  საგანი 

საათების რაოდენობა

კვირაში 

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების

სავალდებულო 

მინიმალური

რაოდენობა

პროგრამული  აბიტური სემესტრი
       I           II   
  1   ქართული ენა და ლიტერატურა  5 1   3 4      
  1

ქართული, როგორც მეორე  ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5 1   2 3
  2

მშბლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

5     3 4
2 3 მათემატიკა 5 1   4 4
3 4 პირველი უცხოური ენა 2 2

აბიტურის 2 საათი

შესაძლებელია გადანაწილდეს

პირველ და მეორე ენებზე.

3 2
4  

მეორე უცხოური ენა (ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

2 2 2
  (5)

მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

0-2 2 2
5 5 (6) ისტორია 2 1   1 1
6 6 (7) გეოგრაფია   1      
7 7 (8) სამოქალაქო განათლება 0.5     I სემესტრი - ჯამურად 14 სთ.  1  
8 8 (9) ბიოოგია   1      
9 9 (10) ფიზიკა   1      
10 10 (11) ქიმია   1      
11 11 (12) სპორტი 2        
         

აბიტურის კურსებში ოფიციალური

შეფასება არ იწერება

   
    არჩევითი საგნები:          
      1    

 I სემესტრი - კვირაში 2 სთ.

1  
აუცილებელი სათების რაოდენობა კვირაში
ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის (19.5+9) 28.5         
არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის (22.5/24.5+9) 31.5-33.5         

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.