თავი X

 

საათობრივი ბადე კლასების მიხედვით და შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა 

 

ქართულენოვანი და არაქართულენოვანი საჯარო

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

 

 

I  კლასი

ქართ

არაქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

 

 

1

ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

 

 

2

მშობლიური ენა(არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

 

2

3

მათემატიკა

4.5

I სემესტრი - კვირაში 4 სთ.

II სემესტრი - კვირაში 5 სთ.

3

4

პირველი უცხოური ენა

2

 

4

5

ბუნებისმეტყველება

2

 

5

6

ისტ

0.5

I სემესტრი - კვირაში 1 სთ.

6

7

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

7

8

მუსიკა

2

 

8

9

სპორტი

2

 

 აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

ქართულენოვანი სკოლებისთვის/

სექტორებისთვის

22

 

 

 

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

25

 

( ძალადაკარგულია 2018 წლის 15 სექტემბრიდან - 18.05.2016 წ. №40/ნ )

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016  წლის 18 მაისის ბრძანება №40/ნ - ვებგვერდი, 24.05.2016წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017  წლის 15 თებერვლის ბრძანება №27/ნ - ვებგვერდი, 15.02.2017წ.

 

II კლასი

ქართ

არაქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

 

 

1

ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

 

 

2

მშობლიური ენა

(არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

 

2

3

მათემატიკა

5

 

3

4

პირველი უცხოური ენა

2

 

4

5

ბუნებისმეტყველება

2

 

5

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

6

7

მუსიკა

2

 

7

8

სპორტი

2

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

 

ქართულენოვანი სკოლებისთვის/

სექტორებისთვის

22

 

 

 

(არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

25

 

( ძალადაკარგულია 2018 წლის 15 სექტემბრიდან - 18.05.2016 წ. №40/ნ )

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016  წლის 18 მაისის ბრძანება №40/ნ - ვებგვერდი, 24.05.2016წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017  წლის 15 თებერვლის ბრძანება №27/ნ - ვებგვერდი, 15.02.2017წ.

 

III კლასი

 ქართ

არაქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

 
 

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

 

 

 

1

ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებსაითვის/სექტორებისათვის

5

 

 

 

2

მშობლიური ენა

(არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

 

 

2

3

მათემატიკა

5

 

 

3

4

პირველი უცხოური ენა

3

 

 

4

5

ბუნებისმეტყველება

3

 

 

5

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

 

6

7

მუსიკა

2

 

 

7

8

სპორტი

2

 

 

 აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

 

 

 

ქართულენოვანი სკოლებისთვის/

სექტორებისთვის

23

 

 

 

 

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

27

 

 

( ძალადაკარგულია 2018 წლის 15 სექტემბრიდან - 18.05.2016 წ. №40/ნ )

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016  წლის 18 მაისის ბრძანება №40/ნ - ვებგვერდი, 24.05.2016წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017  წლის 15 თებერვლის ბრძანება №27/ნ - ვებგვერდი, 15.02.2017წ.

 

IV კლასი

ართ.

არაქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

 
 

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

 

 

 

1

ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის /სექტორებისათვის

5

 

 

 

2

მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

 

 

2

3

მათემატიკა

5

 

 

3

4

პირველი უცხოური ენა

3

 

 

4

5

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

0.5

I სემესტრი, კვირაში 1 საათი

 

5

6

ბუნებისმეტყველება

3

 

 

6

7

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

 

7

8

მუსიკა

2

სკოლას შეუძლია 2-დან 1 საათი დაუთმოს ქართულ ცეკვას

 

8

9

სპორტი

2

 

 

 აუცილებელი  საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

 

 ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

23.5

 

 

 

 

 არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

27.5

 

 

( ძალადაკარგულია 2018 წლის 15 სექტემბრიდან - 18.05.2016 წ. №40/ნ )

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 23 ივლისის ბრძანება №91/ნ - ვებგვერდი, 23.07.2014წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016  წლის 18 მაისის ბრძანება №40/ნ - ვებგვერდი, 24.05.2016წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017  წლის 15 თებერვლის ბრძანება №27/ნ - ვებგვერდი, 15.02.2017წ.

 

V კლასი

 ქართ.

არაქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

3

5

 

1

ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის /სექტორებისათვის)

5

 

3

5

 

2

მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

 

3

5

2

3

მათემატიკა

4

 

4

6

3

4

პირველი უცხოური ენა

3

 

4

4

4

 

მეორე უცხოური ენა (ქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

2

 

2

3

 

5

მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

0-2

 

2

3

5

6

ჩვენი საქართველო

3

 

2

3

6

7

ბუნებისმეტყველება

3

 

3

4

7

8

ისტ

2

 

2

3

8

9

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

2

3

9

10

მუსიკა

2

 

2

2

10

11

სპორტი

2

 

 

 

აუცილებელი  საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

28

 

 

 

 

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

31-33

 

 

               

( ძალადაკარგულია 2018 წლის 15 სექტემბრიდან - 18.05.2016 წ. №40/ნ )

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 23 ივლისის ბრძანება №91/ნ - ვებგვერდი, 23.07.2014წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016  წლის 18 მაისის ბრძანება №40/ნ - ვებგვერდი, 24.05.2016წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017  წლის 15 თებერვლის ბრძანება №27/ნ - ვებგვერდი, 15.02.2017წ.

 

VI კლასი

 ქართ.

   არაქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

3

5

 

1

ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის /სექტორებისათვის)

5

 

3

5

 

2

მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

 

3

5

2

3

მათემატიკა

4

 

4

6

3

4

პირველი უცხოური ენა

3

 

4

4

4

 

მეორე უცხოური ენა (ქართულენოვანი სკოლებისათვის /სექტორებისათვის)

2

 

2

3

 

5

მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის /სექტორებისათვის)

0-2

 

2

3

5

6

ჩვენი საქართველო

3

 

2

3

6

7

ბუნებისმეტყველება

3

 

3

4

7

8

ისტ

2

 

2

3

8

9

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

2

3

9

10

მუსიკა

2

 

2

2

10

11

სპორტი

2

 

 

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

28

 

 

 

 

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

31-33

 

 

                   

( ძალადაკარგულია 2018 წლის 15 სექტემბრიდან - 18.05.2016 წ. №40/ნ )

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 23 ივლისის ბრძანება №91/ნ - ვებგვერდი, 23.07.2014წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016  წლის 18 მაისის ბრძანება №40/ნ - ვებგვერდი, 24.05.2016წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017  წლის 15 თებერვლის ბრძანება №27/ნ - ვებგვერდი, 15.02.2017წ.

 

VII კლასი

ქართულენოვანი

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

2

მათემატიკა

4

 

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

3

 

2

3

4

მეორე უცხოური  ენა (ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის)

2

 

2

3

5

ისტორია

3

 

2

3

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები

3

 

2

3

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

2

3

9

მუსიკა

2

 

2

2

10

სპორტი

2

 

 

 

აუცილებელი  საათების რაოდენობა კვირაში

 

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის

28

 

 

 

არაქართულ-

ენოვანი

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული, როგორც მეორე ენა

5

 

4

5

2

მშობლიური ენა

5

 

4

5

3

მათემატიკა

4

 

4

6

4

პირველი უცხოური ენა

3

 

2

3

5

მეორე უცხოური ენა

0-2

 

2

2

6

საქართველოს და მსოფლიო ისტორია

3

 

2

3

7

გეოგრაფია

2

 

2

3

8

ბიოლოგია

3

 

2

3

9

სპორტი

2

 

 

 

10

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

2

2

11

მუსიკა

2

 

2

2

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

 

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

31-33

 

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 28 სექტემბრის ბრძანება 128/ნ - ვებგვერდი, 29.09.2016წ.

 

 

VIII კლასი

ქართულ-

ენოვანი

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

2

მათემატიკა

4

 

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

3

 

2

3

4

მეორე უცხოური  ენა

2

 

2

3

5

ისტორია

3

 

2

3

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

0.5

I სემესტრი, კვირაში 1 საათი

2

 

8

ბიოლოგია

2

 

2

3

9

ფიზიკა

2

 

2

3

10

ქიმია

2

 

2

3

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1.5

I სემესტრი კვირაში 2 სთ; II სემესტრი – კვირაში 1 სთ

2

2

12

მუსიკა

1.5

I სემესტრი კვირაში 1 სთ; II სემესტრი – კვირაში 2 სთ

2

3

13

სპორტი

2

 

 

 

აუცილებელი  საათების რაოდენობა კვირაში

 ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისთვის

30.5

 

 

 

 

არაქართულ-

ენოვანი

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული, როგორც მეორე ენა

5

 

4

5

2

მშობლიური ენა

5

 

4

5

3

მათემატიკა

4

 

4

6

4

პირველი უცხოური ენა

3

 

2

3

5

მეორე უცხოური ენა

0-2

 

2

2

6

საქართველოს და მსოფლიო ისტორია

3

 

2

3

7

გეოგრაფია

1.5

I სემესტრი -  კვირაში 1 საათი; II სემესტრი  – კვირაში 2 სთ

2

2

8

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

0.5

I სემესტრში კვირაში 1 საათი

 

2

9

ბიოლოგია

2

 

2

3

10

ფიზიკა

2

 

2

3

11

სპორტი

2

 

 

 

12

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1.5

ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი, II სემესტრში – კვირაში 1 საათი

2

1

13

მუსიკა

1.5

ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი, II სემესტრში – კვირაში 2 საათი

1

2

 აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

31-33

 

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 7 სექტემბრის ბრძანება №118/ნ - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 28 სექტემბრის ბრძანება 128/ნ - ვებგვერდი, 29.09.2016წ.

IX კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

2

მათემატიკა

4

 

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

2

 

2

3

4

მეორე უცხოური  ენა

2

 

2

3

5

ისტორია

4

 

3

4

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

სამოქალაქო განათლება

2

 

2

3

8

ბიოლოგია

2

 

2

3

9

ფიზიკა

3

 

2

3

10

ქიმია

2

 

2

3

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1.5

I სემესტრში კვირაში 1 სთ და II სემესტრში - კვირაში 2 სთ

2

3

12

მუსიკა

1.5

I სემესტრში კვირაში 2 სთ და II სემესტრში - კვირაში 1 სთ

2

2

13

სპორტი

2

 

 

 

აუცილებელი   საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

33

 

 

 

 

არაქართულ-

ენოვანი

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული, როგორც მეორე ენა

5

 

4

5

2

მშობლიური ენა

5

 

4

5

3

მათემატიკა

4

 

4

6

4

პირველი უცხოური ენა

2

 

2

3

5

მეორე უცხოური ენა

0-2

 

2

2

6

საქართველოს ისტორია

4

 

3

4

7

გეოგრაფია

2

 

2

3

8

სამოქალაქო განათლება

2

 

2

3

9

ბიოლოგია

2

 

2

3

10

ფიზიკა

2

 

2

3

11

ქიმია

2

 

2

3

12

სპორტი

2

 

 

 

13

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1.5

I სემესტრი – კვირაში 1 საათი, II სემესტრი – კვირაში 2 საათი

1

2

14

მუსიკა

1.5

I სემესტრი – კვირაში 2 საათი, II სემესტრი – კვირაში 1 საათი

2

1

  აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

 

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

35-37

 

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 28 სექტემბრის ბრძანება 128/ნ - ვებგვერდი, 29.09.2016წ.

 

 X კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

2

 

2

3

4

მეორე უცხოური  ენა

2

 

2

3

5

ისტორია

2

 

2

3

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

სამოქალაქო განათლება

3

 

2

3

8

ბიოლოგია

3

 

2

3

9

ფიზიკა

2

 

2

3

10

ქიმია

2

 

2

3

11

სპორტი

2

 

 

 

 

არჩევითი საგნები: 

2

 

1

1

აუცილებელი   საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

32

 

 

 

   

არაქართულ-

ენოვანი

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული, როგორც მეორე ენა

5

 

4

5

2

მშობლიური ენა

4-5

 

4

5

3

მათემატიკა

5

 

4

6

4

პირველი უცხოური ენა

2

 

2

3

5

მეორე უცხოური ენა

0-2

2

2

6

ისტორია

2

 

2

3

7

გეოგრაფია

2

 

2

3

8

სამოქალაქო განათლება

2

 

1

2

9

ბიოლოგია

2

 

2

3

10

ფიზიკა

2

 

2

3

11

ქიმია

2

 

2

3

12

სპორტი

2

 

 

 

13

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1

I სემესტრი -

კვირაში 2 საათი

2

 

14

მუსიკა

1

II სემესტრი -

კვირაში 2 საათი

 

2

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

 

  

 

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

32.5-34.5

 

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 28 სექტემბრის ბრძანება 128/ნ - ვებგვერდი, 29.09.2016წ.

XI კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

 

 

 

 

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

2

 

2

3

4

მეორე უცხოური  ენა

2

2

3

5

ისტორია

3

 

2

3

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

ბიოლოგია

2

 

2

3

8

ფიზიკა

2

 

2

3

9

ქიმია

3

 

2

3

10

სპორტი

1.5

 I სემესტრი - კვირაში 2 სთ. II სემესტრი - კვირაში 1 სთ.

 

 

11

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

1.5

I სემესტრი - კვირაში 1 სთ. II სემესტრი - კვირაში 2 სთ.

 

 

 

 არჩევითი საგნები

 

2

 

1

1

აუცილებელი   საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

31

 

 

 

 

არაქართულ-

ენოვანი    

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

 ქართული, როგორც მეორე ენა

5

 

4

5

2

 მშობლიური ენა

4.5

 

4

5

3

 მათემატიკა

5

 

4

6

4

 პირველი უცხოური ენა

2

 

2

3

5

 მეორე უცხოური ენა

0-2

2

2

6

 საქართველოს და მსოფლიო ისტორია

3

 

2

3

7

 გეოგრაფია

2

 

2

3

8

 ფიზიკა

3

 

3

4

9

 ქიმია

3

 

3

4

10

 სპორტი

1,5

 I სემესტრი – კვირაში 2 საათი, II სემესტრი – კვირაში 1 საათი

 

 

11

 საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

1,5

 I სემესტრი – კვირაში 1 საათი, II სემესტრი – კვირაში 2 საათი

 

 

 12 და 13

  არჩევითი საგნები

 

 

 

 

 

 ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია

2 და 2

2 არჩევითი ბლოკიდან აირჩევა 2 საგანი

1

1

 გლობალური პრობლემების გეოგრაფია

 

 

 ეკონომიკა, სახელმწიფო და მოქალაქეობა, სამართალი

1

1

 მუსიკა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – პრაქტიკული კურსი, ხელოვნების ისტორია – თეორიული კურსი, ხაზვა, თეატრალური ხელოვნება, მსოფლიო კულტურა

1

1

 აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

34.5-36.5

 

 

 

      საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 28 სექტემბრის ბრძანება 128/ნ - ვებგვერდი, 29.09.2016წ.

 

XII კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

პროგრამული

აბიტური

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

1

 

3

4

2

მათემატიკა

5

1

 

4

4

3

პირველი უცხოური ენა

2

2

აბიტურის 2 საათი შესაძლებელია გადანაწილდეს პირველ და მეორე ენებზე.

3

2

4

მეორე უცხოური  ენა

2

2

2

5

ისტორია

2

1

 

1

1

6

გეოგრაფია

 

1

 

 

 

7

სამოქალაქო თავდაცვა  და უსაფრთხოება

0.5

 

I სემესტრი - ჯამურად 14 სთ.

1

 

8

ბიოლოგია

 

1

 

 

 

9

ფიზიკა

 

1

 

 

 

10

ქიმია

 

1

 

 

 

11

სპორტი

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აბიტურის კურსებში ოფიციალური შეფასება არ იწერება

 

 

 12

 არჩევითი საგნები

 

 

 

 

 

 

 

        1  

 

 I სემესტრი -  კვირაში 2 სთ.

1

 

  აუცილებელი   საათების  რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

(19.5 +9 ) 28.5

 

 

 

არაქართულ-

ენოვანი

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

პროგრამული

აბიტური

აბიტურის კურსებში ოფიციალური შეფასება არ იწერება

I

II

1

ქართული, როგორც მეორე ენა

4

1

 

2

3

2

მშობლიური ენა

4

 

 

3

4

3

მათემატიკა

3

1

 

4

4

4

პირველი უცხოური ენა

2

1

1 საათი აბიტურისთვის დაეთმობა იმ ენას, რომელსაც მოსწავლე აბარებს საატესტატო გამოცდაზე.

3

2

5

მეორე უცხოური ენა

0-2

2

2

6

საქართველოს და მსოფლიო ისტორია

2

1

 

1

1

7

გეოგრაფია

 

1

 

 

 

8

სამოქალაქო თავდაცვა  და უსაფრთხოება

0.5

 

I სემესტრი კვირაში 1 საათი

1

 

9

ბიოლოგია

 

1

 

 

 

10

ფიზიკა

 

1

 

 

 

11

ქიმია

1

1

 

2

2

12

სპორტი

1

 

 

 

 

 

 არჩევითი საგნები

2

 

 

 

 

13

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფი

ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია, გლობალური პრობლემების გეოგრაფია, ეკონომიკა, სახელმწიფო და მოქალაქეობა, სამართალი, მუსიკა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება- პრაქტიკული კურსი, ხელოვნების ისტორია – თეორიული კურსი, ხაზვა, თეატრალური ხელოვნება, სახელობო განათლების საგნები.

მოსწავლე ირჩევს ნებისმიერ ერთ საგანს (განსხვავებულს იმისგან, რაც ჰქონდა არჩეული მე-11 კლასში, ) არჩევითი საგნის ნაცვლად შესაძლებელია, სკოლამ მოსწავლეებს სახელობო განათლების საგანი შესთავაზოს ,,ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 63მუხლის შესაბამისად.

1

1

საქართველოს ისტორიის, საქართველოს გეოგრაფიისა და სხვა საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფი

1

1

ესთეტიკური, შრომითი და ფიზიკური აღზრდის საგნობრივი  ჯგუფი

1

1

სახელობო განათლება

 

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

I სემესტრი – 20-22

8

 

II სემესტრი – 19-21

8

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 28 სექტემბრის ბრძანება 128/ნ - ვებგვერდი, 29.09.2016წ.