კარი II

 საათობრივი განაწილების ძირითადი პრინციპები

 თავი IX. საათობრივი ბადე

 

 

მუხლი 49. საათობრივი ბადე

1. საათობრივი ბადე განსაზღვრავს მოსწავლეთა აუცილებელი კვირეული დატვირთვის ოდენობას კლასებისა და საგნების მიხედვით.

2. საათობრივი ბადე ქართულენოვანი სკოლების დაწყებითი საფეხურისათვის: 

 

კლასი

I

II

III

IV

V

VI

სახელმწიფო ენა

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

6

6

5

5

მათემატიკა

მათემატიკა

4.5

5

5

5

4

4

უცხოური ენები

პირველი უცხოური ენა

2

2

3

3

3

3

მეორე უცხოური ენა

 

 

 

 

2

2

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ჩვენი საქართველო

 

 

 

 

3

3

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

 

 

 

0.5

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ბუნებისმეტყველება

2

2

3

3

3

3

ტექნოლოგიები

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

0.5

 

 

 

2

2

ესთეტიკური აღზრდა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

სპორტი

სპორტი

2

2

2

2

2

2

სულ საათების რაოდენობა კვირაში

22

22

23

23.5

28

28

 

3. ქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის განკუთვნილი დაწყებითი საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტებები:

ა)  I კლასი: მათემატიკა ისწავლება  I  სემესტრში  კვირაში 4 საათი, II სემესტრში  - კვირაში 5 საათი;   ისტ ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი;

ბ)  IV კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი.

გ) IV კლასი: სკოლას შეუძლია აირჩიოს ორი შესაძლებლობიდან ერთ-ერთი:

 

4. საათობრივი ბადე ქართულენოვანი საჯარო სკოლების საბაზო-საშუალო საფეხურისათვის

 კლასი      VII VIII  IX     X XI 

XII

პროგრამული აბიტური
სახელმწიფო ენა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   5 5 5   5 5 5 1
მათემატიკა
მათემატიკა   4 4 4   5 5 5 1
უცხოური ენები
პირველი უცხოური ენა    3 3 2    2 2 2 2

მეორე უცხოური ენა 2 2 2 2 2 2
საზოგადოებრივი მეცნიერებები
ისტორია   3 3 4   2 3 2 1
გეოგრაფია   2 2 2   2 2   1
სამოქალაქო განათლება       2   3      
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება      0.5         0.5  
საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება             1.5    
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები   3              
ბიოლოგია     2 2   3 2   1
ფიზიკა     2 3   2 2   1
ქიმია     2 2   2 3   1
ტექნოლოგიები
ისტ.                  
ესთეტიკური აღზრდა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება    2 1.5 1.5           
მუსიკა 2 1.5 1.5        
სპორტი
სპორტი   2 2 2   2 1.5 2  
არჩევითი საგნები 
            2 2 1  
სულ სათების რაოდენობა კვირაში    28 30.5 33    32 31 19.5 9
28.5

 

5. ქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის განკუთვნილი საბაზო-საშუალო საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტებები

ა) VIII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი; მუსიკა ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი;

ბ) IX კლასი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი; მუსიკა ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი.

გ) XII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში  ჯამურად 14 საათი; სვეტში „პროგრამული“ მოცემულია აუცილებელი დატვირთვის საათები (სავალდებულო და არჩევითი საგნებისთვის) და სვეტში „აბიტური“ მითითებულია „აბიტურის საათისთვის“ განკუთვნილი კვირეული დატვირთვა; არჩევითი საგანი ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი. სვეტში "პროგრამული" მოცემულია აუცილებელი დატვირთვის საატები (სავალდებულო და არჩევითი საგნებისთვის) და სვეტში "აბიტური" მითიტებულია "აბიტურის საათისთვის" განკუთვნილი კვირეული დატვირთვა. "აბიტურის საათის" ჩატარების საჭიროება განისაზღვრება კონკრეტული სკოლის მიერ და დარეგულირდება სასკოლო სასწავლო გეგმით. 

6. საათობრივი ბადე არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების დაწყებითი საფეხურისთვის:

 

 

კლასი

I

II

III

IV

V

VI

 
 

სახელმწიფო ენა

 

ქართული, როგორც მეორე ენა

5

5

5

5

5

5

 

ეროვნული უმცირესობების ენა

 

მშობლიური ენა

5

5

5

5

5

5

 

მათემატიკა

 

მათემატიკა

4.5

5

5

5

4

4

 

უცხოური ენები

 

პირველი უცხოური ენა

2

2

3

3

3

3

 

მეორე უცხოური ენა

 

 

 

 

0-2

0-2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 

ჩვენი საქართველო

 

 

 

 

3

3

 

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

 

 

 

0.5

 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

3

3

3

3

 

ტექნოლოგიები

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

0.5

 

 

 

2

2

 

ესთეტიკური აღზრდა

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

 

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

 

სპორტი

 

სპორტი

2

2

2

2

2

2

 

სულ საათების რაოდენობა კვირაში

25

25

27

27.5

31-33

31-33

 

 

 

7. არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორებისთვის განკუთვნილი დაწყებითი საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტება:

ა) I კლასი: მათემატიკა ისწავლება I სემესტრში  კვირაში 4 საათი, II სემესტრში - კვირაში 5 საათი; ისტ ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი;

ბ) IV კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი.

გ) 2014-2015 სასწავლო წლიდან თუ სკოლა V კლასში გადაწყვეტს მეორე უცხოური ენის სწავლებას, მას უნდა დაეთმოს კვირაში 1 ან 2 საათი. სურვილისა და შესაბამისი რესურსის არსებობის შემთხვევაში, სკოლას უფლება აქვს 2014-2015 სასწავლო წლიდან მეორე უცხოური ენის სწავლება დაიწყოს VI კლასშიც კვირაში 1 ან 2 საათით.    

8. საათობრივი ბადე არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების საბაზო-საშუალო საფეხურისათვის

 კლასი      VII                                       VIII                                                                  IX                                                   X                                                XI                                                  

XII

პროგრამული აბიტური
სახელმწიფო ენა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   5 5 5   5 5 5 1
მშბლიური ენა   5 5 5   5 5 5  
მათემატიკა
მათემატიკა   4 4 4   5 5 5 1
უცხოური ენები
პირველი უცხოური ენა    3 3 2    2 2 2 2

მეორე უცხოური ენა 0-2 0-2

0-2  

0-2   0-2   0-2
საზოგადოებრივი მეცნიერებები
ისტორია   3 3 4   2 3 2 1
გეოგრაფია   2 2 2   2 2   1
სამოქალაქო განათლება       2   3      
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება      0.5         0.5  
საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება             1.5    
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები   3              
ბიოლოგია     2 2   3 2   1
ფიზიკა     2 3   2 2   1
ქიმია     2 2   2 3   1
ტექნოლოგიები
ისტ.                  
ესთეტიკური აღზრდა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება    2 1.5 1.5           
მუსიკა 2 1.5 1.5        
სპორტი
სპორტი   2 2 2   2 1.5 2  
არჩევითი საგნები 
            2 2 1  
სულ სათების რაოდენობა კვირაში    31-33   33.5-35.5        36-38         35-37     34-36 22.5-24.5 9
31.5-33.5

 

9. არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორებისთვის განკუთვნილი საბაზო-საშუალო საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტება:

ა) VII - XII კლასები: თუ ისწავლება ორი უცხოური ენა, მეორე უცხოურ ენას უნდა დაეთმოს კვირაში 2 საათი;

ბ) VIII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი; მუსიკა ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი;

გ) IX კლასი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი; მუსიკა ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი.

დ) XII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში  ჯამურად 14 საათი; სვეტში „პროგრამული“ მოცემულია აუცილებელი დატვირთვის საათები (სავალდებულო და არჩევითი საგნებისთვის) და სვეტში „აბიტური“ მითითებულია „აბიტურის საათისთვის“ განკუთვნილი კვირეული დატვირთვა; არჩევითი საგანი ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 .

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 23 ივლისის ბრძანება №91/ნ - ვებგვერდი, 23.07.2014წ.

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 7 სექტემბრის ბრძანება №118/ნ - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.

 

მუხლი 50. გარდამავალი დებულებები

1. 2013 - 2014 სასწავლო წელს მე-12 კლასელების მიერ 2014 წლის 23 აპრილიდან 20 მაისის ჩათვლით გაცდენები არ იანგარიშება 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით.

2. 2014 - 2015 სასწავლო წელს მე-12 კლასელების მიერ 2015 წლის 24 აპრილიდან 20 მაისის ჩათვლით გაცდენები არ იანგარიშება 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით.

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 19 მარტის ბრძანება №36/ნ - ვებგვერდი, 20.03.2014წ.

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 22 აპრილის ბრძანება №42/ნ - ვებგვერდი, 22.04.2015წ.