ფიზ.XI.8.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ატომის აგებულების, რადიოაქტივობის და  რადიოაქტიური გამოსხივების სახეების აღწერა

ინდიკატორები

  • აანალიზებს რეზერფორდის ცდას, გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • აღწერს რადიოაქტივობის მოვლენას, მსჯელობს ბირთვის მდგრადობაზე;
  • სხვადასხვა მეცნიერის ექსპერიმენტული კვლევის ანალიზის საფუძველზე ახასიათებს --და -  გამოსხივებას, მსჯელობს მათი გამოყენების შესახებ;
  • მოიპოვებს ინფორმაციას რადიოაქტიური გამოსხივების ბიოლოგიური ზემოქმედების შესახებ, აანალიზებს და წარმოადგენს პრეზენტაცი სახით.

რესურსები