ფიზ.XI.7.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სითბური მოვლენების  ანალიზი მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიისა და თერმოდინამიკის კანონების დახმარებით

ინდიკატორები

  • აყალიბებს მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის ძირითად დებულებებს, რაოდენობრივად და თვისებრივად აკავშირებს იდეალური აირის შინაგან ენერგიას და წნევას ტემპერატურასთან;
  • მარტივი ცდები საშუალებით აკვირდება და წარმოადგენს თერმოდინამიკურ მოვლენებს;
  • ახასიათებს სითბური ძრავის მ.ქ.კ.-ს;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები