ფიზ.XI.6.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ელექტრომაგნიტური რხევებისა და ტალღების დახასიათება

ინდიკატორები

  • პოულობს ანალოგიას მექანიკურ და ელექტრულ რხევებს შორის;
  • წარმოადგენს ცვლადი დენის გენერატორის სქემას და ხსნის მისი მოქმედების პრინციპს;
  • აფასებს ცვლადი დენის მნიშვნელობას ელექტრული ენერგიის გენერირებასა და გადაცემაში;
  • აღწერს და აანალიზებს ელექტრომაგნიტური ტალღების წარმოქმნას და გავრცელებას;
  • სქემატურად წარმოადგენს ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალას და თვისებრივად განასხვავებს  ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას მისი ტალღის სიგრძის მიხედვით;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები
სასკოლო ექსპერიმენტები პროგრამა “აინშტაინის“ მიხედვით