ფიზ.VIII.5.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური მუშაობის, სიმძლავრისა და მექანიკური ენერგიის შესახებ მსჯელობა

ინდიკატორები

  • განასხვავებს მექანიკურ მუშაობას საყოველთაოდ მიღებული “მუშაობის”  ცნებისაგან;
  • რაოდენობრივად ახასიათებს მექანიკური მუშაობისა და სიმძლავრის დამოკიდებულებას მათ განმსაზღვრელ სიდიდეებთან;
  • ჩამოთვლის კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ურთიერთგარდაქმნის მაგალითებს;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები