ფიზ.IX.7.

IX კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია მექანიკური მუშაობისა და ენერგიის შესახებ მსჯელობა

ინდიკატორები

  • განასხვავებს მექანიკური ენერგიის ცნებას საყოველთაოდ მიღებული “ენერგიის” ცნებისაგან;  
  • აკავშირებს ენერგიის ცვლილებას შესრულებულ მუშაობასთან;
  • მარტივი ცდების საშუალებით აკვირდება პოტენციური და კინეტიკური ენერგიების ერთიდან მეორეში გადასვლას, გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს და რაოდენობრივად გამოსახავს პროცესს;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები