ფიზ.IX.6.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა მოძრაობის და ურთიერთქმედებების  აღწერა

ინდიკატორები

 • გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა ინერტულობის შესასწავლად, აწარმოებს გაზომვებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს; 
 • ახასიათებს ათვლის ინერციულ სისტემებს და ჩამოთვლის სათანადო მაგალითებს;
 • გეგმავს და ატარებს ცდებს ნიუტონის კანონების მართებულობის შესამოწმებლად, აანალიზებს შედეგებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს; 
 • აღწერს ნიუტონის კანონების პრაქტიკული გამოყენების მაგალითებს;
 • რაოდენობრივად ახასიათებს ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობას, აკავშირებს სხეულის ფრენის პარამეტრებს საწყის პირობებთან;
 • გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულების დინამიკის შესასწავლად (დახრილი სიბრტყე, გადაბმული სხეულები), შედეგებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს; 
 • ჩამოთვლის მსოფლიო მიზიდულობის ძალის გამოვლენის მაგალითებს;
 • ადარებს თავისუფალი ვარდნის აჩქარებებს სხვადასხვა ციურ სხეულზე; 
 • გეგმავს და ატარებს ცდებს იმპულსის მუდმივობის კანონის შესასწავლად, აწარმოებს გაზომვებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს; 
 • ჩამოთვლის იმპულსის მუდმივობის კანონის საილუსტრაციო მაგალითებს;
 • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები