ფიზ.გაძ.XI.8.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ბირთვის აღნაგობის აღწერა და  მსჯელობა ბირთვული ურთიერთქმედების შესახებ

ინდიკატორები

  • ახასიათებს ბირთვულ ძალებს, ადარებს მათ ელექტრულს და გრავიტაციულს;
  • სქემატურად აღწერს ჯაჭვურ ბირთვულ რეაქციას, აანალიზებს მას;
  • აღწერს ბირთვული რეაქტორის მუშაობის პრინციპს;
  • მოიპოვებს ინფორმაციას ბირთვული ენერგიის გამოყენების შესახებ როგორც მშვიდობიანი, ასევე სამხედრო მიზნებისათვის, აანალიზებს შესაძლო საფრთხეებს;
  • აფასებს ბირთვული ენერგიის გამოყენების გავლენას გარემოზე;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები