ფიზ.გაძ.XI.7.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ატომის აგებულების, რადიოაქტივობის და რადიოაქტიური გამოსხივების სახეების აღწერა

ინდიკატორები

  • აანალიზებს რეზერფორდის ცდას, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
  • ახასიათებს პლანეტარული მოდელის წინააღმდეგობებს;
  • აღწერს წყალბადის ატომის მოდელს ბორის პოსტულატების გამოყენებით;
  • ახასიათებს გამოსხივების ნაწილაკოვან ბუნებას და მატერიის ტალღურ ბუნებას;
  • აღწერს რადიოაქტივობის მოვლენას, მსჯელობს ბირთვის მდგრადობაზე;
  • სხვადასხვა მეცნიერთა ექსპერიმენტული კვლევების ანალიზის საფუძველზე ახასიათებს და გამოსხივებას და მსჯელობს მათი გამოყენების შესახებ;
  • მოიპოვებს ინფორმაციას რადიოაქტიური გამოსხივების ბიოლოგიური ზემოქმედების შესახებ, აანალიზებს და აკეთებს პრეზენტაციას;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები