ფიზ.გაძ.XI.4.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ელექტრომაგნიტური რხევებისა და ტალღების დახასიათება

ინდიკატორები

  • პოულობს ანალოგიას მექანიკურ და ელექტრულ რხევებს შორის;
  • წარმოადგენს ცვლადი დენის გენერატორის სქემას და ხსნის მისი მოქმედების პრინციპს;
  • აფასებს ცვლადი დენის მნიშვნელობას ელექტრული ენერგიის გენერირებასა და გადაცემაში;
  • სქემატურად წარმოადგენს ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალას და განასხვავებს თვისებრივად ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას მათი ტალღის სიგრძის მიხედვით;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები