ფიზ.გაძ.VIII. 2.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური მუშაობის, სიმძლავრისა და მექანიკური ენერგიის შესახებ მსჯელობა

ინდიკატორები

  • განასხვავებს მექანიკურ მუშაობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიღებული “მუშაობის”  ცნებისაგან;
  • რაოდენობრივად ახასიათებს მექანიკური მუშაობისა და სიმძლავრის დამოკიდებულებას მათ განმსაზღვრელ სიდიდეებთან;
  • მოჰყავს კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ურთიერთგარდაქმნის მაგალითები;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები