ფიზ.გაძ.VII.3.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლის მექანიკური მოძრაობის შესახებ მსჯელობა

ინდიკატორები

  • აგებს მოცემული სიჩქარით მოძრავი სხეულის გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკს და მოცემული გრაფიკის გამოყენებით პოულობს სხეულის სიჩქარეს;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები