ფიზ. გაძ. IX.1.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საკითხის ექსპერიმენტული კვლევა

ინდიკატორები

 • აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 • გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 • განსაზღვრავს  კვლევის ჩატარების ეტაპებს და პირობებს, საჭიროების შემთხვევაში გამოჰყავს სამუშაო ფორმულა;
 • არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 • იყენებს შესაბამის მასალას / აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას;
 • იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად; 
 • აანალიზებს მონაცემებს  და გამოაქვს დასკვნები ან იყენებს მათ საძებნი სიდიდის საპოვნელად;  
 • ადარებს  დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 • განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ  ანომალიებს  და  ცდილობს მათ  ახსნას;
 • სქემატურად წარმოადგენს ექსპერიმენტულ დანადგარს ან მოჰყავს მისი ფოტოსურათი;
 • ასახელებს გასაზომ სიდიდეებს;
 • გაზომვების შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით;
 • საჭიროების შემთხვევაში აგებს გაზომილ სიდიდეებს ან მათ ფუნქციებს შორის დამოკიდებულების გრაფიკს;
 • ახდენს ცდომილებათა ანალიზს.

რესურსები