ბუნ.VI.2.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ტიპობრივი  ეკოსისტემები

ინდიკატორები

  • აგებს მარტივი ეკოსისტემის მოდელს ცალკეული  (ბიოტური და აბიოტური) ელემენტებისაგან;
  • გამოყოფს ეკოსისტემებს და მათ ცალკეულ კომპონენტებს ნაცნობ გარემოში;
  • ამოიცნობს მის მხარეში ფართოდ გავრცელებულ მცენარეებს, ასევე, წითელ ნუსხაში შეტანილ სახეობებს, შხამიან სოკოებსა და მცენარეებს, საშიშ ცხოველებს;
  • ამოიცნობს საქართველოსათვის ტიპობრივ ეკოსისტემებს (მაგ., ტყ, მდელო, მთ, ზღვ) მცენარისა  და ცხოველის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით;
  • ამოიცნობს  მომიჯნავე ეკოსისტემებს (მაგ., ტყე-მდელო) ბუნებაში და ადარებს  ერთმანეთს ბიოტური და აბიოტური კომპონენტების მიხედვით;
  • აგროვებს ინფორმაციას ლოკალური გარემოს ეკოსისტემაზე ადამიანის ზემოქმედების შესახებ, მსჯელობს შედეგებზე და ეძებს პრობლემის გადაჭრის გზებს.

რესურსები