ბუნ.V.4.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია   მასალების განსხვავება, მათი თვისებების შესახებ მსჯელობა

ინდიკატორები

  • იკვლევს სხეულებს და ასახელებს, თუ რა მასალებისაგან შედგება ისინი;
  • ამოიცნობს და ასახელებს ბუნებრივ და ხელოვნურ მასალებს, საუბრობს მათი თვისებების და  გამოყენების შესახებ;                                                                            
  • ირჩევს  მასალას სხეულის დასამზადებლად  და ასაბუთებს არჩევანს (მაგ., თბოგამტარობა, დრეკადობა, გამჭვირვალობა, სიმტკიცე). 

რესურსები