ბუნ.V.11.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მნიშვნელობის დასაბუთება და  მათში აქტიური მონაწილეობის მიღება

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს და აჯგუფებს აღდგენად და არააღდგენად  ბუნებრივ რესურსებს;
  • მსჯელობს ნარჩენების ბუნებაში დატოვების შედეგებზე;
  • საუბრობს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მეორადი გამოყენების გზებსა და მათ მნიშვნელობაზე ბუნებრივი რესურსების დაზოგვაში;
  • აღწერს ადამიანის აქტივობებს და განსაზღვრავს საკუთარ მონაწილეობას ბუნებრივი  რესურსების აღდგენის საქმეში (მაგ., ხეების დარგვა);
  • მონაწილეობს გარემოსდაცვით ღონისძიებებში (კონკურსები, აქციები, ვიქტორინები).

რესურსები