ბუნ.IV.5.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს  ბგერის წარმოქმნა და მისი წყაროები

ინდიკატორები

  • ატარებს მარტივ ცდებს, აკვირდება მერხევ სხეულს და აღწერს ბგერის წარმოქმნას;
  • აკვირდება სხვადასხვა ობიექტის მიერ გამოცემულ ბგერებს, განასხვავებს მათ (ხმამაღალი, ხმადაბალი) და ამოიცნობს ბგერის წყაროს;
  • ატარებს მარტივ ცდებს და მსჯელობს ბგერის მილევაზე წყაროდან დაშორების მიხედვით.

რესურსები