ბუნ.III.9.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  პირადი ჰიგიენის ძირითადი წესების დაცვა

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის ელემენტარულ ზომებს, რომელთა დაცვა საჭიროა გადამდები დაავადებების თავიდან ასაცილებლად;
  • სიმულაციური თამაშის დროს წარმოადგენს გადამდები დაავადებების თავიდან აცილების ზომებს;
  • ასახელებს აქტიური დასვენების მისთვის სასურველ  ფორმებს და ადგილებს;
  • ადგენს კვების საკუთარ რაციონში შემავალი პროდუქტების სიას და გამოყოფს ადამიანისთვის  აუცილებელ საკვებ პროდუქტთა ჯგუფებს (მაგ., ბოსტნეული, მარცვლეული, რძის პროდუქტები);
  • კითხულობს საკვები პროდუქტის ეტიკეტს (დასახელება, გამოყენების ვადა) და საზღვრავს პროდუქტის ვარგისიანობას.

 

რესურსები