ბუნ.III.4.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია   მოძრაობის გამომწვევი მიზეზების აღწერა

ინდიკატორები

  • აკვირდება სხეულთა მოძრაობას,  სვამს კითხვებს მოძრაობის გამომწვევი მიზეზების შესახებ და გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას;
  • მასწავლებლის დახმარებით  ატარებს მარტივ ცდებს მოძრაობის გამომწვევი მიზეზების (მაგ., მოქაჩვა, ბიძგი) გამოსავლენად, აკეთებს დასკვნებს.

რესურსები