ბუნ.III.1.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განარჩიოს სიცოცხლის ძირითადი გამოვლინებები

ინდიკატორები

  • ირჩევს ობიექტებს სასიცოცხლო გამოვლინებებზე (მოძრაობა, კვება, სუნთქვა, ზრდა და გამრავლება) დასაკვირვებლად და სვამს კითხვებს (მაგ., რით იკვებება ძროხა, როგორ მოძრაობს თევზი, ფრინველი);
  • აჯგუფებს ცოცხალ და არაცოცხალ ობიექტებს და განმარტავს დაჯგუფების პრინციპს;
  • ასრულებს ინსტრუქციას,  აკვირდება კონკრეტულ სასიცოცხლო გამოვლინებას (მაგ., აღმონაცენის ზრდა) და აღრიცხავს შედეგებს.

რესურსები