ბუნ.II.5.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ნაცნობ გარემოში   ორიენტირება

ინდიკატორები

  • დაკვირვებების საფუძველზე აღწერს გზას სახლიდან სკოლამდე; აფიქსირებს გზაზე  არსებულ მისთვის მნიშვნელოვან ორიენტირებს (ხელოვნურ ან ბუნებრივ ობიექტებს); მონაცემებს წარმოადგენს ნახატის სახით;
  • ირჩევს ნაცნობ გარემოში (მაგ., სახლი, სკოლა, ეზო, პარკ) მისთვის მნიშვნელოვან ორიენტირებს. აღწერს მარშრუტებს ობიექტებს შორის;
  • ასრულებს და თავადაც გასცემს მარტივ ინსტრუქციებს (არაუმეტეს 3-4 მიმართულებისა)  ნაცნობ ტერიტორიაზე (მაგ., სკოლის ტერიტორია) ორიენტირებისთვის.

რესურსები