ბუნ.I.6.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ლოკალური გარემოს აღწერა

ინდიკატორები

  • აგროვებს ბუნებრივ სხეულებს (მაგ., ქვები, გირჩები, ნაყოფები), აჯგუფებს მათ თვალსაჩინო ნიშნის მიხედვით (ფერი, ფორმა, ზომა, სიმძიმე ან სიმაგრე) და აღწერს მათ;
  • აკვირდება და აღწერს   მის გარშემო არსებულ ობიექტებს;
  • დაკვირვების საფუძველზე აღწერს ლოკალურ გარემოს და ქმნის ნახატებს.

 

რესურსები