ბიოლ.IX.5.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ცოცხალი სისტემის ზოგადი ნიშან-თვისებები

ინდიკატორები

  • მსჯელობს ცოცხალი სისტემის ძირითად კრიტერიუმებზე (კვება,  გაღიზიანებადობა,  გამოყოფა, მოძრაობა, ზრდა, გამრავლება, ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლა) და ასაბუთებს, რომ მხოლოდ ცოცხალი ფლობს ერთობლივად ამ თვისებებს;
  • მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ასაბუთებს, რომ სიცოცხლის ორგანიზაციის ქვედა საფეხური განსაზღვრავს მომდევნო საფეხურის თვისებებს და შესაბამის  მასალას წარმოადგენს სხვადასხვა გამომსახველობითი საშუალებით (მაგ., დიაგრამა).

რესურსები