არჩ.ს.გ.X/XI/XII.7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე   იკვლევს  და  შეუძლია განმარტ, რა გავლენას ახდენს ისტორიული და სოციალური კონტექსტი კონკრეტული ხელოვანის შემოქმედებაზე.

ინდიკატორები

  • ირჩევს და სწავლობს ერთი კონკრეტული ხელოვანის შემოქმედე­ბას, მსჯელობს მის ინდივიდუალობაზე (მხატვრული სტილი, ხედვა, შესრულების მანერა, თემატიკა და სხვ.);
  • აკეთებს მოხსენებას არჩეული ხელოვანის შემოქმედებაზე;
  • ამოიცნობს კონკრეტულ ნაწარმოებში მისი შექმნის გარემოებებს, შემოქმედის ბიოგრაფიის და სულიერი განწყობის მხატვრულ ანარეკლს;
  • საუბრობს, როგორ აისახა ეპოქისთვის დამახასიათებელი მსოფლმხედვ­ელობა,  რელიგიური და ესთეტიკური იდეალები ხელოვანის შემოქმედებაში.

რესურსები