არჩ.ს.გ.X/XI/XII.6.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  აანალიზს  სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ნაწარმოებებ და მსჯელოს მათ შორის არსებულ მსგავსება-განსხვავებაზე.

ინდიკატორები

  • აანალიზებს, როგორ იყო გამოყენებული ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნებაში;
  • მიაკუთვნებს  ხელოვნების ნიმუშს მხატვრულ მიმდინარეობას ან სტილს და ასაბუთებს თავის მოსაზრებას;
  • ადარებს ეპოქებს, კულტურებს, სტილებს, რომლებიც გამოსახავენ პირობით თუ რეალისტურ ფორმებს;
  • ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ ხელოვნების ნიმუშებს და მსჯელობს, თუ რა დამოკიდებულება ჩანს ადამიანისა და სამყაროს მიმართ.

რესურსები