არჩ.ს.გ.X/XI/XII.5.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლესესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს,  რომ ხელოვნება არის მსოფლმხედველობის გამოხატვისა და კომუნიკაციის საშუალება.

ინდიკატორები

  • საუბრობს, რა ინფორმაცია მიიღო რომელიმე ისტორიულ პერიოდზე იმ პერიოდის ხელოვნების ნიმუშის გაცნობით (მაგ. რა გაიგო ძველი ბერძნული ხელოვნების ნიმუშების გაცნობით ბერძნულ კულტურაზე, ბერძენი ხალხის ცხოვრებაზე);
  • მსჯელობს ხელოვნებაზე, როგორც კომუნიკაციისა და ზემო­ქმე­დე­ბის საშუალებაზე კონკრეტული მაგალითების მოხმო­ბით;
  • აღწერს და/ან გამოთქვამს ვარაუდს, ერთი და იგივე მასალა, იარაღები და მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხები როგორ არის გამოყენე­ბუ­ლი სხვადასხვა პერიოდსა და კულტურაში განსხვავებული მიზნის მისაღწევად.  

რესურსები