არჩ.ს.გ.X/XI/XII.3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე აცნობიერებს სამყაროს როგორც მრავალფეროვანი  გრძნობებისა და   იდეების  წყაროს და შეუძლია შემოქმედებითად ასახოს ნამუშევარში.

ინდიკატორები

  • გადმოსცემს ზოგად იდეას (სამშობლოს სიყვარული, თავისუფ­ლე­ბისაკენ სწრაფვა) მხატვრული ხერხებით;
  • შემოქმედებითად გადმოსცემს სხვა საგნებში განვლილ ცნებებსა და კატეგორიებს (კოსმოსი, სიცოცხლე, სიკეთე და სხვა).

რესურსები