არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ასახოს  ნამუშევარში გარემოზე დაკვირვების შედეგები, განავითაროს გამომსახველობითი ხერხები.

ინდიკატორები

  • ხატავს ნატურიდან და მეხსიერებიდან ადამიანებს, ფრინველებს, ცხოველებს, ქალაქის ან სოფლის ლანდშაფტს;
  • გამოსახავს დეტალებს პეიზაჟის, პორტრეტის და ნატურმორტის ხატვის დროს და ახერხებს  კომპოზიციური მთლიანობის შექმნას;
  • თავის მიერ შერჩეული თემის ირგვლივ მოიძიებს მასალას, აკვირდება  დეტალებს გარემოში და მათი გამოყენებით ქმნის კომპოზიციურ მთლიანობას.

რესურსები