არჩ.მუს.კომპ.I.X/XI/XII.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ნაწარმოების აკრეფა მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით.

ინდიკატორები

  • იყენებს ნოტების ჩაწერის სხვადასხვა ტექნიკას;
  • იყენებს ნიუანსების, შტრიხებისა და სხვადასხვა ტიპის ტექსტის (რემარკები და სასიმღერო) დართვის ტექნიკებს;
  • იცნობს და იყენებს სანოტო მასალის (პარტიტურისა და პარტიების) დასაბეჭდად მომზადებისა და სხვადასხვა აუდიო ფორმატის კონვერტაციის პროცედურას.

რესურსები