არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

ოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა ნამუშევრის განხილვაში.

ინდიკატორები

  • უსმენს და აანალიზებს გაკვეთილზე შესრულებულ დავალებას;
  • ახასიათებს ჩაწერილ ხმას ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით;
  • ახასიათებს ჩაწერილი მუსიკალური მასალის სტრუქტურულ თავისებურებებს;
  • ერთმანეთს უდარებს ერთი ამოცანის სხვადასხვაგვარი გადაჭრის ვარიანტებს;
  • მსჯელობს მუსიკალური ჩანაწერის სტილურ, ტექნოლოგიურ და ტექნიკურ თავისებურებებზე;
  • საუბრის დროს იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას;

რესურსები