არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ხმის ჩაწერა მუსიკალურ- კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით.

ინდიკატორები

  • იცნობს ხმის ჩამწერი ტექნიკის მუშაობის პრინციპებს;
  • სწორად იწერს მრავალინსტრუმენტიანი ანსამბლის ჟღერადობას;
  • ამოიცნობს, რომელი ინსტრუმენტის ხმა ან რა ხმაური ესმის;
  • ფლობს ბალანსის ტექნიკას;
  • ფლობს ერთი და იგივე მუსიკალური მასალის განსხვავებული არანჟირებების შექმნის ტექნოლოგიურ პროცედურებს.

რესურსები