არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ორიგინალური დატვირთვის ციფრული სურათის შექმნა.

ინდიკატორები

  • წინასწარ განსაზღვრავს სურათის მიზანსა და აუდიტორიას;
  • დააფიქსირებს სურათს ციფრული ფოტოკამერით;
  • ახალი ციფრული ფორმატის სურათის შექმნის მიზნით იყენებს რედაქტორის შესაბამის ფუნქციებს:

           ა) სახატავ ხელსაწყოებს (მაგ.: ხაზი, მართკუთხედი, მრავალკუთხედი, ფანქარი, ფუნჯი, ტექსტი);

           ბ) რედაქტირების ბრძანებებს (მაგ.: ექსტრაქცია, ამოჭრა, გაწელვა, დუბლირება, ფერები);

           გ) სურათის ფენებს (მაგ.: ქმნის, ცვლის, აკეთებს იმპორტს, დუბლირება);

          დ) სურათის თვისებებს (მაგ.: გამჭირვალობა, რბილი და მახვილი კიდეები, წირები);

           ე) ფილტრებსა და ეფექტებს (მაგ.: ბუნდოვანი მოხაზულობა, გამრუდება, სიმკვრივე).

  • დანიშნულების მიხედვით ირჩევს ციფრული სურათის ფაილის პარამეტრებს (მაგ.: რეზოლუცია, გაფართოება, რასტრული თუ ვექტორული, შეკუმშვის მეთოდი);
  • აქვეყნებს   შექმნილ სურათს;
  • თვითშეფასებაზე, მომხმარებელთა კრიტიკასა და უკუკავშირზე დაფუძნებით აუმჯობესებს სურათს;

რესურსები